ST IGNATIUS LOYOLA PARISH

         For the greater Glory of God... 

NZIRA YECHIPIYANISO

WAKANDIDA

Shure kwechipiyaniso chenyu hakuna munhu kuitira kuti anokudai awane pokuzviroverera. 

NZIRA YECHIPIYANISO


Nzira yeChipiyaniso, munamato unotibatsira kudzamisisa zvakanyanya muruponeso rwatakawana kuburikidza nechipiyaniso, nokuti WAKANDIDA. Tiri kubatana nevatenderi vose kuyeuka kutambudzika kwakaita Kristo mugwara rekutinunura.

RENDI
inguva yatingati muchidimu nguva yekugadzirira kuuya kweEaster, nguva yeruponeso. Tinotanga Rendi nechitatu chemadota patino yeuchidzwa kuti tiri huruva uye tichadzokerazve kuhuruva. Nguva iyoyi tinobatana naMambo wedu Yesu kupinda mugwenga, matinonozvinyima, uye tichinamata, kuri kuzvichenesa nekugadzirira pamweya kuuya kwaMambo paEaster. Nguva iyoyi inojekesawo kukosha kweMweya tichizvitsaura panyama.

Pamitemo yeKirike, tinokurudzirwa kusadarika nguva iyoyi yeRendi tisina kuita Rupinduko, kuti tigogona kugamuchira Mambo takachena.
Gore rimwe nerimwe Mwari vari kutipa mukana wekuswedera pedo navo tigowana rudo rwakazara.

Takatarisa chipiyaniso, chinomborevei muupenyu hwedu? Gore rimwe nerimwe zvirikutishandurawo here, zvikuru sei pahukama hwedu naMwari?
                                                 NZIRA YECHIPIYANISO