st ignatius loyola parish

For The Greater Glory of God

MIMWE MINAMATO


ANGERE WAMAMBO


MUNAMATO WAMANGWANANI


  Baba Vedu

Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe; umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga. tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregerereiwo zvatakakutadzirai sokuregerera kwatinoita vakatitadzira, musatirege tichiwira mune zvinotiedza, asi mutinunure kune zvakaipa. Amen.


  Kwaziwai Mariya

Kwaziwai Mariya, muzere girasiya, Mambo anemi, makakomborerwa pana vakadzi, akakomborerwawo Mwana wemimba yenyu, Yesu. mariya musande, amai vaMwari, mutireverere isu vatadzi, zvino napanguva yokufa kwedu. Amen.


 Vakudziwe Baba

Vakudziwe Baba naMwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pokutanga nazvino nakare kose nemisi isingaperi. Amen.


 Ndinotendera Mwari

Ndinotendera Mwari, Baba vana masimba ose, musiki wedenga napasi. Ndinotendera Yesu Kristo, Mwanakomana wake mumwe chete, Mambo wedu, akazvarwa naMariya muvirigo, nesimba raMwari Baba ana masimba ose; achabvako kuzotonga vapenyu navafi. Ndinotendera Mweya Mutsvene, kirike sande katorike, kubatana kwavasande, kuregererwa kwamatadzo, kumuka kwomuviri, noupenyu husingaperi. Amen.


St Ignatius Loyola Parish - Chishawasha Mission © All Rights Reserved

USEFUL LINKS

MINAMATO