For The Greater Glory Of God

Namatai muchishandisa rusariro:


 • Tangai nekuita Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Amen
 • Baba vedu ...........................................
 • Kaziwayi Maria --------------------------
 • ‚ÄčNdinotendera Mwari ---------------
Patsanga hombe, namatai muchiti:


 • Baba musina mugumo, ndinokupai muviri neropa, Mweya neuMwari hweMwanakomana wenyu wapamwoyo, Mambo wedu Yesu Kristo, achiripira matadzo edu neayo evanhu vose pasi pose.
Patsanga gumi duku namatai muchiti:

 • M Nepamusana pedambudziko rake rinosuwisa, 
 • V Tinzwireiwo tsitsi, isu nevanhu vose pasi pose.


Dzokororai Step 2 & 3 patsanga hombe neduku dzasara:

 • Baba musina mugumo ...........................................
 • M Nepamusana pedambudziko rake ..................
 • V Tinzwireiwo tsitsi ...................................................‚Äč

Mushure mezvikamu zvishanu namatai muchiti:

 • M Mwari Mutsvene, Mutsvene Munamasimba, Mutsvene musina mugumo
 • V Tinzwireiwo tsitsi, isu navanhu vose vepasi pose.

              (Dzokororai rutatu)


Munamato wokupedzisira:

Mwari musina mugumo, mamuri tsitsi hadzina mugumo, zvakare hupfumi hwengoni hauperi mamuri, titarirei norupfave, mugowedzera tsitsi dzenyu matiri, kuitira kuti munguva dzakatiomera tisaore mwyoyo, asi kuti nechivimbo tzviwisire muzvido zvenyu zvinova rudo netsitsi. Amen.STEP 1

RUSARIRO RWETSITSI DZAMWARI DZINOERA

STEP 4

st ignatius loyola parish

STEP 2

USEFUL LINKS

STEP 3