ST IGNATIUS LOYOLA PARISH

         For the greater Glory of God... 

RUSARIRO RWETSITSI


RUSARIRO RWETSITSI

NHAMBO 1


Tangai nekuita:

                                              Muzita raBaba....
                                              Baba Vedu....
                                              Kaziwai Maria....
                                              Ndinotendera Mwari....

 

NHAMBO 2


Patinowanzoita Baba Vedu tichiita Rusariro, imi namatai munamato uyu:


        Baba vedu vari Kudenga, ndinokupirai muviri Ropa Mweya nehuMwari hwe 
        mwanakomana wenyu wepamwoyo, Mambo wedu Jesu Kristu, ndichiripira matadzo angu 
        neayo evanhu vose pasi pose.


NHAMBO 3

    Padambudziko rake rinoisvosuwisa, Tinzwireiwo tsitsi isu nevamwe vose pasi pose. 
    (Dzokororai nhambo 2 ne 3 muchitevedza pazvuma zvikuru zvishanu zvose.)

NHAMBO 4

    Mwari munoera, imi samasimba ose, makachenesesa, Tinzwereiwo tsitsi isu nevamwe 
     vose pasi pose.
(Itai katatu)